Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał Ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw – podpisania 26 października 2015 r.

USTAWA

z dnia 25 września 2015 r.

o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zapewnienie podjęcia działań ratowniczych w czasie dojazdu poniżej kwadransa dla 80 proc. Polaków, modernizacja i optymalizacja wyposażenia technicznego i ratowniczych środków transportu, ścisła współpraca służb państwowych ze społecznymi organizacjami ratowniczymi, zwiększenie liczby lądowisk przyszpitalnych - to tylko niektóre z zakładanych celów Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014 - 2020. Dokument został opublikowany w „Monitorze Polskim”.

Dokument zakłada m.in. poprawę efektywności działań ratowniczych na terenie całego kraju. Odnosi się to zarówno do działań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną, jak również strażaków-ochotników, społeczne organizacje ratownicze (m.in. WOPR, GOPR, TOPR) oraz ratownictwo medyczne.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 24 września 2013 r. minister zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego. Rozporządzenie czeka na publikacje w Dzienniku Ustaw.

Nowa regulacja określa minimalną funkcjonalność oraz warunki organizacyjno-techniczne gromadzenia i pobierania danych przetwarzanych w Systemie Wspomagania Ratownictwa Medycznego (SWRM). Nowe przepisu mają na celu umożliwienie sprawnego przekazywania danych do Systemu w postaci elektronicznej oraz umożliwienie powszechnej dostępności danych zgromadzonych w systemie przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jak postąpić kiedy w ZRM "P" nastąpi zgon pacjenta? Ministerstwo zdrowia - "zasadne wydaje się dowiezienie pacjenta do podmiotu leczniczego, do którego zmierzał zespół ratownictwa medycznego" - czytamy w portalu pielegniarki.info.pl

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na pismo z dnia 11 września 2013 r., znak: SPS-023-20763/13, przy którym przekazana została interpelacja pana Andrzeja Kani, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie przeanalizowania i wprowadzenia zmian w obowiązujących zapisach prawa dotyczących stwierdzania zgonu i jego przyczyny, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.

Osobą uprawnioną do stwierdzenia zgonu zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.) jest lekarz na podstawie osobiście wykonanych badań i ustaleń z zastrzeżeniem sytuacji określonych w odrębnych przepisach.

Uprawnienie to znajduje odzwierciedlenie w przepisie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.) oraz w przepisach rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. Nr 39, poz. 202) wydanego na podstawie art. 11 ust. 3 ww. ustawy.

Zgodnie z ww. przepisami zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie. Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny powinno nastąpić w drodze oględzin dokonywanych przez lekarza lub, w razie jego braku, przez inną osobę powołaną do tej czynności przez właściwego starostę, przy czym koszty tych oględzin i wystawionego świadectwa nie mogą obciążać rodziny zmarłego. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, w takim wypadku kartę zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie sądu lub prokuratora dokonał oględzin lub sekcji zwłok. W przypadku gdy żaden lekarz nie udzielał zmarłemu świadczeń zdrowotnych w okresie 30 dni przed dniem zgonu bądź lekarz taki zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca, w którym znajdują się zwłoki, albo z powodu choroby lub z innych uzasadnionych przyczyn nie może dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania, kartę zgonu wystawia lekarz, który stwierdził zgon, będąc wezwanym do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ImagePytanie:
Jestem ratownikiem po studiach, z ukończonym kursem ALS (Advanced Life Support) i 10-letnim stażem w zespole. Pracodawca wysyła mnie na szkolenie do szkoły ratownictwa. Problem polega na tym, że podobne szkolenie już odbyłem. Zaliczyłem egzamin, natomiast zaświadczenie dostałem jedynie na pół roku.

Czy muszę iść do tej szkoły?

Czy są jakieś sposoby, żebym mógł się prawnie odwołać od tej decyzji?


Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2011 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Pracodawca nie może "wysłać" pracownika na szkolenie bez jego zgody. Może natomiast inicjować, proponować pracownikowi podnoszenie kwalifikacji zawodowych w trosce o zapewnienie odpowiedniego poziomu świadczonych usług medycznych.

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account