Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ImagePytanie:

  • Jaki zakres działań może podjąć ratownik medyczny na imprezach masowych?
  • Czy regulują tę kwestię jakieś przepisy prawne?

Odpowiedź:
udzielona 22 listopada 2010 r.

Zagadnienie to reguluje ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.). Ustawodawca tworząc tę ustawę kierował się potrzebą zaspokojenia każdego z niezbędnych obszarów dedykując jemu odpowiednie służby np. informacyjne, porządkowe czy medyczne.

W ustawie nie ma żadnego zapisu zabraniającego pełnienia przez jedną osobę wielu ról, należy się jednak w takim przypadku dopatrywać "konfliktu interesów". Załóżmy, że doszło do zamieszek i potrzebna jest pomoc ochrony, pośród której jeden z ochroniarzy pełni jednocześnie funkcję ratownika medycznego - czy w takiej sytuacji ochroniarz ten powinien pełnić rolę ochroniarza czy udzielać pomocy medycznej poszkodowanym biorącym udział w tych zamieszkach?

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ImagePytanie:
Pracuję na szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR), niejednokrotnie zdarza się sytuacja, że zespół ratownictwa medycznego przyjeżdża i bez czekania na decyzję lekarza dyżurującego zostawia pacjenta i odjeżdża.

Czy są jakieś regulacje prawne, które wyjaśniają sposób zdawania pacjenta (który nie znajduje się w stanie nagłego zagrożenia życia) na SOR?

Czy dyrektor odpowiedniej placówki może sam wprowadzić rozporządzenie, na mocy którego będzie regulował standardy zdawania pacjentów w SOR?

Odpowiedź:
udzielona 24 września 2010 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Nie można wprowadzać zarządzenia dyrektora "regulującego standardy zdawania pacjenta do SOR" - zespół ratownictwa medycznego nie musi bowiem być objęty zakresem działania tego zarządzenia. Skoro pacjent znajduje się w SOR musi zostać poddany badaniu i ocenie kwalifikacyjnej, a na tę okoliczność należy sporządzić kartę informacyjną.

Uzasadnienie:
We wstępie należy wskazać, że szpitalny oddział ratunkowy nie jest obowiązany reagować tylko w stanach nagłego zagrożenia życia.

Paragraf 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 55, poz. 365 z późn. zm.) stanowi, że szpitalny oddział ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (nie tylko zagrożenia życia).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ImagePytanie:
Czy możliwe jest zatrudnienie w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej ratownika medycznego niespełniającego wszystkich kryteriów wskazanych w art. 35 i 35a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej?

Czy na podstawie art. 35 oraz art. 35a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej możliwe jest zatrudnienie w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej ratownika medycznego w oddziale szpitala (bez SOR) na podstawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, jeśli ratownik:

1) nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej;
2) nie dysponuje lokalem oraz aparaturą i sprzętem medycznym, odpowiadającymi wymaganiom przewidzianym dla zakładów opieki zdrowotnej;
3) prowadzi działalność gospodarczą;
4) będzie udzielał świadczeń w szpitalu?

Jeśli tak, to jaka (zgodnie z przepisem § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne) powinna być minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia OC?

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 11 marca 2010 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
W ocenie Autorki zawarcie takiej umowy nie jest możliwe.

Uwagi:
Niezaprzeczalnie istnieje w tym zakresie deficyt regulacji prawnej. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może udzielać zamówienia na świadczenia zdrowotne:

1) niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, w zakresie zadań określonych w statucie tego zakładu;
2) osobie wykonującej zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ImagePytanie:
Czy pielęgniarka, ratownik medyczny podczas wykonywania medycznych czynności ratunkowych mogą dokonywać pomiaru w wydychanym powietrzu zawartości alkoholu?

Czy taki wynik może zostać wykorzystany zgodnie z art. 33 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej jako dowód nietrzeźwości w przypadku wystawienia rachunku pacjentowi za udzielanie świadczeń medycznych osobie będąc ej w stanie nietrzeźwości, gdy jej stan jest spowodowany tylko spożyciem alkoholu?

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 15 marca 2010 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Tak, pielęgniarka oraz ratownik medyczny mogą podczas wykonywania medycznych czynności ratunkowych dokonywać pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu.

Uzasadnienie:
Ratownik medyczny czynność tę wykonywać może na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 4, poz. 33 z późn. zm.), gdzie zapisano, iż ratownik medyczny może dokonywać oceny stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ImagePytanie:

  • Czy ratownik medyczny może być legalnie zatrudniany w oddziałach szpitalnych?
  • Czy ratownik medyczny może być legalnie zatrudniany w oddziałach szpitalnych np. SOR, OIOM, Izba Przyjęć, Oddział Wewnętrzny, Neurologia?
  • Jeżeli tak, to czy ma do tego takie samo prawo jak pielęgniarka?
  • Czy ratownik może pracować tylko w niektórych oddziałach szpitalnych (jeżeli tak to w jakich)?
  • Całkiem niedawno pielęgniarki ogłosiły opinię prawną swoich prawników, ze zatrudnianie ratownika medycznego w oddziałach szpitalnych jest nielegalne, a jednak pracują.
  • Czy taka opinia posiada uzasadnienie prawne?

Treść odpowiedzi:
udzielona 28 lipca 2010 r.

Ratownik medyczny może być legalnie zatrudniany we wszystkich oddziałach szpitalnych jednakże w zakresie, w którym będzie mógł wykorzystać nabyte w toku nauki kwalifikacje.

Kierownik danego zakładu opieki zdrowotnej określa zakres pracy wszystkim pracownikom zatrudnionym w danym szpitalu. Dlatego to od niego zależy, do jakich oddziałów skieruje osoby z niezbędnymi kwalifikacjami do udzielania świadczeń medycznych.
Przypomnijmy, że na przykład pielęgniarka może przeprowadzać defibrylację wyłącznie w przypadku odbycia kursu specjalistycznego, dlatego na danym oddziale/obszarze zawsze musi być lekarz, ratownik lub pielęgniarka z ukończonym specjalistycznym kursem.

W związku z tym, to kierownik jednostki odpowiedzialny jest za takie zorganizowanie pracy podległego mu personelu, aby zachować ciągłość działania z jednoczesnym zapewnieniem personelu mogącego świadczyć medyczne czynności, których znajomość została nabyta w toku nauczania.
Ratownik medyczny bez względu na oddział powinien być zatrudniony na stanowisku: Ratownik Medyczny i wykonywać zadania zgodne z posiadanymi kwalifikacjami, które nie są tożsame z kwalifikacjami pielęgniarskimi.

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account