Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ImagePytanie:
Czy zmiana zakresu czynności wymaga akceptacji pracownika (ratownika medycznego) i zmiany warunków umowy o pracę?
Pracownik aktualnie wykonuje pracę w zespole ratownictwa medycznego, a pracodawca zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym pragnie zaproponować mu dodatkowo obowiązki prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i pomocy przedlekarskiej.

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 18 maja 2010 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Odpowiedź na pytanie uzależniona jest od treści umowy o pracę zawartej pomiędzy stronami stosunku pracy.

Uzasadnienie:
Pracodawca ma obowiązek wskazania w umowie o pracę rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy. Jeżeli jest to zrobione w sposób szczegółowy, tzn. wymienione zostały dokładnie czynności jakie ratownik medyczny ma wykonywać, a nie zamieszczono tam obowiązku organizowania i prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych, to zmiana zakresu czynności wymaga zmiany umowy o pracę na mocy porozumienia stron, czyli za zgodą pracownika, albo dokonania wypowiedzenia zmieniającego w trybie art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), ponieważ zmianie ulegają istotne postanowienie umowy o pracę. Należy wówczas przyjąć, że strony umowy poprzez tak dokładne wymienienie czynności wykonywanych przez pracownika, taki walor tym czynnościom nadały.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Image Pytanie:
Czy ratownik medyczny bądź lekarz może prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową podczas jazdy ambulansem?
Czy są jakieś przepisy, które zabraniają prowadzenia takich czynności w czasie jazdy?

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2010 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Żaden z członków zespołu ratownictwa medycznego, w tym lekarz ani ratownik medyczny, nie powinien prowadzić resuscytacji krążeniowo-oddechowej podczas jazdy ambulansem.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.; dalej jako: u.p.r.m.) akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych kieruje wyznaczony przez dyspozytora medycznego kierujący. W związku z powyższym, to na kierowniku spoczywa szczególny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa zespołowi oraz pacjentowi. Dlatego stosując art. 5 u.p.r.m. zabrania się poświęcania życia bądź zdrowia przez osobę podejmującą medyczne czynności ratunkowe.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ImagePytanie:
Czy pracodawca (pogotowia ratunkowego) może wpisać w umowie o pracę kilka miejsc pracy, nie ponosząc tym samym kosztów związanych z podróżą służbową?

Pogotowie ratunkowe stacjonuje w kilku filiach wyjazdowych, nie są to miejsca wykonywania pracy, bowiem charakter pracy w pogotowiu jest zdefiniowany tak, że to zespół jedzie do chorego. Filie są to stałe miejsca, gdzie stacjonuje zespół wyjazdowy. Każdy z pracowników na miesiąc wcześniej zna grafik pracy i może swobodnie dotrzeć do pracy na czas.

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2010 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

W ocenie Autorki takie określenie miejsca pracy jest dopuszczalne.

Uzasadnienie:
We wstępie należy rozważyć czym w istocie jest miejsce pracy. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) nie zawiera legalnej definicji miejsca pracy. W literaturze i orzecznictwie przyjęto, że miejsce pracy to określona przez strony stosunku pracy jednostka przestrzeni, w której pracownik jest obowiązany wykonywać umówioną pracę.

W uzasadnieniu wyroku z dnia 11 kwietnia 2001 r. (sygn. akt I PKN 350/00) Sąd Najwyższy stwierdził: "Przepis art. 29 § 1 Kodeksu pracy wśród przykładowo wskazanych warunków umowy o pracę wymienia określenie rodzaju i miejsca wykonywania pracy. Przepis ten nie wymaga, by strony uzgodniły jedno stałe miejsce świadczenia pracy. Nie określa także sposobu ustalenia miejsca wykonywania pracy. Nie musi więc być to lokal lub pomieszczenie albo posesja mające stały adres i znajdujące się w jednej miejscowości.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ImagePytanie:
Czy zespoły ratownictwa medycznego, działające w strukturze samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, mogą być wzywane do stanów zagrożenia życia/reanimacji, ale występujących u pacjentów hospitalizowanych w innych SP ZOZ-ach (szpitale psychiatryczne, oddziały ośrodków rehabilitacji, opieki długoterminowej)?

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 1 marca 2010 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Żaden przepis prawa nie wyłącza wyraźnie takiego wezwania. W szczególności nie czyni tego ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.; dalej jako: u.z.o.z.) ani też przepisy ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.).

Godzi się wskazać w tym miejscu na postanowienie art. 28 ust. 1 u.z.o.z., który stanowi, że pogotowie ratunkowe udziela świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodujących zagrożenie życia.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ImagePytanie:
W jakim trybie należy zawrzeć umowę cywilnoprawną z ratownikami medycznymi?
Czy powinno to odbyć się w drodze konkursu czy w oparciu o przepisy o zamówieniach publicznych?

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 4 lutego 2010 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

W ocenie Autorki problem nie dotyczy podmiotu, z którym zawierana jest umowa, ale jej przedmiotu. Artykuł 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.; dalej jako: u.z.o.z.) stanowi bowiem o udzielaniu zamówienia na świadczenia zdrowotne, nie zaś o udzielaniu zamówień konkretnym podmiotom.

Należy zatem rozważyć co ma być przedmiotem umów, jakie mają zostać zawarte. Jeżeli ratownicy medyczni mają realizować na podstawie zawartych umów świadczenia zdrowotne, należy zastosować tryb art. 35 i 35a u.z.o.z.

Świadczeniem zdrowotnym zgodnie z art. 3 u.z.o.z. są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności związane z:

1) badaniem i poradą lekarską;
2) leczeniem;
3) badaniem i terapią psychologiczną;
4) rehabilitacją leczniczą;
5) opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem;
6) opieką nad zdrowym dzieckiem;
7) badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną;
8) pielęgnacją chorych;
9) pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi;

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account