Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ImagePytanie:
Czy osoba nieposiadająca uprawnień do wykonywania zawodu medycznego, po przeszkoleniu na kursach z zakresu pomocy medycznej, zatrudniona na stanowisku sanitariusza może być członkiem zespołu karetki transportowej?

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2009 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Sanitariusz nieposiadający uprawnień do wykonywania zawodu medycznego może być członkiem zespołu karetki transportowej, jednakże nie może wykonywać żadnych świadczeń medycznych. Jeśli jednak kierownik jednostki zespołu ratunkowego zechce zatrudnić sanitariusza bez kwalifikacji medycznych (bo dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi), to nie ma przeszkód. Dotyczy to zarówno transportu sanitarnego, jaki odbywa się w ramach systemu ratunkowego, jak i transportu sanitarnego, który odbywa się poza systemem (jest to transport polegający na wykonywaniu usług przewozu osób - pacjentów, którzy nie mogą korzystać z publicznych środków transportu).

Uzasadnienie:
Osobami uprawnionymi do świadczeń medycznych jest ratownik, lekarz systemu i pielęgniarka systemu (art. 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.; dalej jako: u.p.r.m). Kursy z zakresu pomocy medycznej nie uprawniają do udzielania jakichkolwiek świadczeń medycznych (czynności ratunkowych). A zatem, sanitariusz, który np. ukończył kurs ALS lub BLS (ale nie jest ratownikiem) nie ma prawa udzielania świadczeń medycznych. Do 1 stycznia 2011 r. sanitariusz może wykonywać dotychczasowe zajęcie wynikające z zatrudnienia w zespołach karetek. Natomiast od tej daty, jeśli nie uzyska kwalifikacji ratownika medycznego nie będzie mógł być zatrudniony na dotychczasowych zasadach. Już dzisiaj kierownicy jednostek (np. pogotowia) nie zatrudniają sanitariuszy w zespołach karetek ratunkowych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ImagePytanie:
Jak należy stosować art. 59a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w odniesieniu do art. 59b i wynagrodzeń pracowników Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego?

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 9 marca 2009 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

W przypadku ustalania zasad wzrostu wynagrodzeń pracowników SP ZOZ-u w związku z art. 59a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.; dalej jako: u.z.o.z.), nie istnieje obowiązek stosowania wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 z późn. zm.).

Uzasadnienie:
Artykuł 59a u.z.o.z. ma zastosowanie do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Jeżeli Pogotowie Ratunkowe ma taki status (znajduje się w strukturach SP ZOZ-u), to przepis ten ma do niego bezpośrednie zastosowanie. Zgodnie z treścią tego artykułu podwyżka wynagrodzeń jest obligatoryjna w przypadku wzrostu wartości umowy na ten sam rodzaj lub zakres świadczeń, w stosunku do wartości tej umowy w poprzednim roku. Zgodnie z powołanym przepisem, kierownik SP ZOZ-u ma obowiązek przeznaczyć na podwyżki wynagrodzeń osób zatrudnionych w tym zakładzie nie mniej niż 40% kwoty, o którą wzrosła wartość umowy zawartej z NFZ.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ImagePytanie:
Jaka jest podstawa prawna literowego oznakowania ambulansów?
Według obowiązujących przepisów zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na zespoły specjalistyczne oraz zespoły podstawowe, nie ma tam żadnych oznaczeń literowych.
Czy w związku z powyższym, osoby kontrolujące jednostki ratownictwa medycznego słusznie uznają oznaczenia R i W za błędne i nakazują zmianę na S i P powołując się na ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym?

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2009 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Z obecnie obowiązujących przepisów, tj. ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz rozporządzenia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170, poz. 1797 z późn. zm.) nie wynika obowiązek oznakowania ambulansów literami "P" i "S". Co więcej, taki wymóg nie wynika z projektu rozporządzenia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i oznakowania jednostek tego systemu oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego, będącego w notyfikacji.

Uzasadnienie:
Twierdzenie, że nowe oznakowanie ambulansów - "P" i "S" zaczęło obowiązywać z dniem wejścia ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym jest co najmniej nieuprawnione. Być może zamierzeniem ustawodawcy było zastąpienie dotychczasowego oznakowania "R" i "W" nowymi symbolami, ale tego nie zapisał w ustawie, ani nie zmienił kodu identyfikacyjnego wyjazdowych zespołów systemu ratownictwa medycznego. A zatem nieuprawnionym jest żądanie przez organ kontroli urzędowej albo Narodowego Funduszu Zdrowia, aby oznakowanie zostało zmienione.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ImagePytanie:
Czy położna może pełnić od stycznia 2011 r. funkcję dyspozytora CPR w pogotowiu ratunkowym?
Położna do tego czasu odbędzie specjalizacyjny i kwalifikacyjny kurs z medycyny ratunkowej.

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 1 września 2009 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Położna posiadająca kwalifikacje uprawniające ją do wykonywania zawodu dyspozytora CPR (specjalizacyjny i kwalifikacyjny kurs z medycyny ratunkowej), będzie mogła wykonywać wskazany zawód o ile łącznie spełnia wymagania określone w art. 26 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.; dalej jako: u.p.r.m.). Samo ukończenie kursu i specjalizacji będzie niewystarczające, jeśli położna nie była przez okres 5 lat zatrudniona przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w pogotowiu ratunkowym, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala.

Przeszkodą w rozpoczęciu pracy w styczniu 2011 r. w charakterze dyspozytora może być więc brak wymaganego stażu pracy. Jeśli natomiast położna, która dziś nie ma wymaganych ustawą kwalifikacji, jest zatrudniona w charakterze dyspozytora, to zawód ten może kontynuować pod warunkiem uzyskania wymaganych kwalifikacji.

Uzasadnienie:
Dysponent jednostki (zakład opieki zdrowotnej, w którego skład wchodzi jednostka systemu: szpitalny oddział ratunkowy lub zespoły ratownictwa medycznego, z którymi zawarto umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz umowę na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych) może zatrudnić położną w charakterze dyspozytora medycznego albo zawrzeć z nią umowę cywilnoprawną pod warunkiem, że spełnia ona warunki określone w art. 26 u.p.r.m.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ImagePytanie:
Jakie podstawy prawne utworzenia szkoły ratownictwa medycznego można zawrzeć w jej regulaminie?
Szkoły te miały swoje podstawy prawne, ale od 2001 r. zostały one uchylone.
W jaki sposób pogotowie ratunkowe, w którego strukturach znajduje się szkoła ratownictwa medycznego, ma zawrzeć podstawy prawne do jej utworzenia i funkcjonowania?

Zgodnie z prawem jest to placówka kursowa.

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 10 września 2009 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Podstawą prawną dla utworzenia placówki kursowej działającej przy pogotowiu ratunkowym jest art. 12 oraz art. 13 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 12 ust. 1 u.p.r.m. ratownik medyczny ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego w różnych formach kształcenia. Formy, sposób i zakres doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, uwzględniając aktualny stan wiedzy i praktyki medycznej określił minister w rozporządzeniu w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Ustala ono w § 2, że doskonalenie zawodowe jest realizowane m.in. w formie kursu doskonalącego. Jest to forma kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego.

Podmiot prowadzący kurs, przed jego rozpoczęciem, jest obowiązany uzyskać zatwierdzenie programu kursu u wojewody, właściwego ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego kurs. Kurs realizuje się według programu nauczania zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia, uwzględniającego zakres wiedzy i umiejętności, o których mowa w § 8 r.d.z. opracowanego przez zespół ekspertów, legitymujących się doświadczeniem zawodowym i dorobkiem naukowym w zakresie medycyny ratunkowej. Kurs doskonalący jest prowadzony w formie stacjonarnej (lub niestacjonarnej) i jest zakończony egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania.

Pogotowie ratunkowe, przy którym będzie prowadzona placówka, powinno powołać się na wskazane podstawy i funkcjonować według procedur opisanych w tych aktach.

Alicja Brzezińska
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie,
Wolters Kluwer Polska
www.abc.com.pl
www.prawoizdrowie.pl

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account